JCI in de praktijk

Zowel de verpleeg- en verzorgingshuizen, de afdelingen Revalidatie & Herstel en Rivas wijkverpleging hebben opnieuw het JCI-label gehaald. Rivas laat hiermee zien dat regels en systemen voor je kunnen werken en dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van een zorginstelling. Directeur Marcel van der Priem en drie zorgverleners vertellen over het belang van JCI en hoe dit wordt vormgegeven in de praktijk.

‘In onze verpleeghuizen zorgen wij voor zeer kwetsbare ouderen’, zegt Marcel van der Priem. ‘JCI helpt ons om altijd een bepaalde basis van veilige en kwalitatief goede zorg te leveren voor deze doelgroep.’ Het succes van JCI verklaart Van der Priem vooral aan het feit dat ze niet wordt gezien of gebruikt om medewerkers te controleren of te straffen. ‘We gebruiken het vooral om te leren, om onszelf te ontwikkelen en om elkaar te bevragen en te stimuleren. Zodat we nog beter kunnen worden.’ Dat gebeurt zoveel mogelijk in natuurlijke en doorlopende cycli van overleg, feedback geven, vooruit kijken, kritisch reflecteren, waar nodig ingrijpen en aanpassen om vervolgens te verbeteren en door te ontwikkelen.‘

Judith van 't Land

Zorgregisseur in verpleeghuis Lingesteyn


'Voorlichten doe je continu'


‘Bij Rivas nemen we beslissingen rond situaties van bewoners altijd samen met hen of hun eerste contactpersoon. Het is daarom belangrijk om (familie van) bewoners volledig en duidelijk te informeren. En dit doe je eigenlijk continue. Tijdens het welkomstgesprek al bespreken we bijvoorbeeld wat men van de zorg kan verwachten, welke rol de bewoner/familie zelf kan vervullen en welke gewoonten we kunnen meenemen in de zorgverlening. Op basis van dit gesprek stellen we een zorgleefplan op. Zijn er bijzonderheden die afwijken van de afspraken in dit plan, bijvoorbeeld een wijziging in een behandeling of medicatie, dan registreren we dit altijd in Hix en lichten we de eerste contactpersoon direct in. Die ook tekent voor akkoord.’

Franciska Zee en Theda Verhey

Zorgregisseurs Rivas Revalidatie & Herstel Dordrecht


'Medicatie in eigen beheer'


‘Medicatie in eigen beheer was voor de surveyors van JCI onbekend terrein,’ vertelt Theda . ‘Voor ons is dit niet meer dan normaal. Revalidatie is er immers gericht op herstel; op een situatie waarin cliënten weer zelfstandig en zelfredzaam zijn en daar hoort ook medicijngebruik bij. Of een cliënt zijn of haar medicatie kan beheren, wordt bij binnenkomst van de cliënt beoordeeld. Met deze toelichting waren de surveyors tevreden.’ Franciska: ‘JCI heeft ons ook bevraagd over de manier waarop wij omgaan met pijn. Tijdens de survey gaf een cliënt een pijnscore aan van 4. Door de cliënt goed te bevragen via de ALTIS-methode en de juiste actie te ondernemen, hebben wij laten zien met aandacht voor de cliënt en volgens de processen te werken.’


'Vallen heeft altijd onze aandacht'

‘Valpreventie heeft altijd onze aandacht,’ vertelt Franciska. ‘Per cliënt beoordelen wij bij binnenkomst het valrisico. Blijkt dat een cliënt een verhoogd risico heeft om te vallen dan worden de arts en fysiotherapeut ingeschakeld.’ Theda: ‘Valrisico doet zich vooral voor bij cliënten met cognitieve problemen, cliënten met een verminderd inzicht in hun ziekte of door gebruik van medicijnen of door lichamelijke beperkingen. Wij helpen deze cliënten door ze aan te spreken op risicovol gedrag maar ook door ze consequent te wijzen op het gebruik van de aanbevolen hulpmiddelen zoals een rollator. Vanzelfsprekend volgen wij de adviezen van de fysiotherapeut en arts. Dit betekent bijvoorbeeld dat we transfers begeleiden.’ Theda vervolgt: ‘Rivas zoekt steeds naar interventies om het valrisico te beperken. Zo is door de vim-commissie (veilig incident melden) het advies gegeven om cliënten met een verhoogd risico bijvoorbeeld anti-slipsokken te laten dragen. De surveyors van JCI hebben ingezoomd op dit verbetervoorstel. Zij zijn erg content met deze maatregel en onze werkwijze in het algemeen.’ Franciska: ‘Een cliënt die na een periode van revalideren naar huis mag, geven wij praktische adviezen om ook thuis het valrisico zoveel mogelijk te beperken. Denk aan het verwijderen van losse kleden en het maken van ruimte om makkelijk te kunnen lopen met de rollator. De ergotherapeut kan eventueel ook een bezoek aan huis brengen om adviezen uit te geven.’

Opnieuw JCI-label voor Rivas wijkverpleging

Na een intensieve voorbereidingsperiode en een week van onderzoeken zijn wij er bijzonder trots op dat Rivas wijkverpleging het JCI-label opnieuw heeft gehaald. Er zijn grote stappen voorwaarts gezet op het gebied van kwaliteit & veiligheid. De surveyors hebben ook verbeterpunten geconstateerd. Hier gaan wij de komende periode mee aan de slag. De surveyors van JCI waarderen onze zorg en zij zijn onder de indruk van de band die wij hebben met onze cliënten. Zij hebben veel respect voor onze medewerkers die door weer en wind zorg verlenen aan onze cliënten. Dit zijn mooie complimenten waar wij allemaal erg trots op mogen zijn.