Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten faciliteren de zorgverlening. Daar waar differentiatie waarde toevoegt, passen de ondersteunende diensten de dienstverlening daarop aan. Doelstelling is immers dat zorgprofessionals zich geholpen en ondersteund voelen. De ondersteunende diensten voeren een heldere bedrijfsvoering en belasten hun dienstverlening naar rato door.


Financiën & Informatie


Financieel gezond zijn en blijven

We leveren de juiste kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten. Zo waarborgen we onze continuïteit en ruimte voor investeringen en innovaties. Op termijn willen we daarom een resultaat van 2% van de omzet realiseren. We zetten goede stappen en houden een realistisch tijdpad aan om dit doel te realiseren.

Onze doelstellingen om een financieel gezonde organisatie te zijn en blijven zijn de volgende:

1.Groeien naar een marge vergelijkbaar met collega-zorginstellingen.

2.Een gezonde balansverhouding met voldoende liquiditeit.

3.Voldoen aan het convenant met de banken.

4.Beschikken over voldoende financiële middelen om de kwaliteit te verbeteren, innovaties door te voeren en het tegenvallers op te vangen.

5.Ruimte om te investeren in medewerkers en de ICT-ondersteuning van medewerkers.

6.Een gezonde verhouding tussen zorgverlening en ondersteunende diensten.

7.Een positieve meerjarenresultaat waarbij we ons richten op duurzame klantwaarde en de lange termijn.

8.Goede kwaliteit van zorg en continue verbetering ervan; we zijn een lerende organisatie.

9.We houden goed de vinger aan de pols, hebben risico’s in beeld en zetten in op risicobeheersing.

Zo worden we niet overvallen door onaangename verassingen.

10.We zijn een flexibele, wendbare organisatie.

11.We beschikken over voldoende middelen om ons vastgoed aan te kunnen houden, te innoveren en op termijn uit te breiden (Wlz).

12.Alle bedrijfsactiviteiten dragen bij aan de strategische doelstellingen en aan het financiële resultaat van Rivas.


ICT


Inzet van ICT

Een brede kijk op de inzet van ICT in de zorg is onmisbaar. Hieronder verstaan we de inzet van eHealth-toepassingen, domotica, maar ook de opslag en uitwisseling van data met behulp van ICT. Standaardisatie en interoperabiliteit zijn bij de inzet van ICT in de zorg twee belangrijke randvoorwaarden. We richten ons op de volgende doelstellingen en faciliteren:

1.Betrouwbare managementinformatie verkregen met behulp van ICT is noodzakelijk voor een (financieel) gezonde organisatie.

2.Het overal op elk moment en op ieder (mobiel) apparaat veilig kunnen werken, door medewerkers.

3.Verdere ontwikkeling van de ICT-infrastructuur voor elektronisch cliëntdossier (HiX).

4.Optimale beveiliging van persoonsgegevens. Rivas onderkent de noodzaak van online communicatie en de risico’s die zich daarbij voordoen en heeft als vanzelfsprekend grote ambities om de informatiebeveiliging continu te verbeteren.
5.Met ICT(-toepassingen) anticiperen we op de ontwikkelingen in de organisatie en de buitenwereld
.Personeel & Organisatie


Belangrijke thema's

1. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we meer en moeilijk invulbare vacatures. Het is urgent en dagelijks voelbaar in de domeinen Wijkverpleging, Ziekenhuiszorg, Kortdurende zorg en Langdurige zorg. Acties om (potentiële) medewerkers te boeien, binden en behouden worden ingezet en hebben continu prioriteit.

2. Om goed in te kunnen spelen op deze en andere ontwikkelingen zijn ICT-ondersteuning en een modern HR-systeem een must.

3. Rivas is een goede en betrokken werkgever. Ook voor de mobiliteit naar ander werk voor moeilijk bemiddelbare medewerkers. We zetten in op een zo goed mogelijke inzet van deze collega's.

4. We hebben een scherp oog voor de vitaliteit en betrokkenheid van medewerkers. Plezierig werken is een van onze kernwaarden. Een hoog ziekteverzuim heeft grote financiële consequenties voor de organisatie. We sturen op optimale arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers.


Facilitair Bedrijf


Verbouwing Beatrixziekenhuis

Vastgoed, Technische Dienst, Beveiliging, Voeding, Schoonmaak, Inkoop en Logistiek zijn betrokken bij de verbouwing van het Beatrixziekenhuis. Ze plannen mee, voeren mee uit en passen processen aan de nieuw ontstane situatie aan. Om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen, is ondersteuning door ICT en een modern HR-systeem een must.

Prettig samenwerken

We voeren het veranderplan Facilitair Bedrijf in en werven facilitair leidinggevenden die de facilitaire zaken overnemen, regisseren en coördineren. Dit betekent taakverlichting voor de leidinggevenden van de domeinen Kortdurende zorg en Langdurige zorg.

Vastgoedplannen voor Langdurige zorg op orde

We maken een vastgoedstrategie voor de lange termijn en ontwikkelen woonplekken op de korte termijn om goed op ontwikkelingen te kunnen inspelen.

Wijkverpleging in haar ontwikkelingen passend ondersteunen

Samen met de domeinen Wijkverpleging en Langdurige zorg verkennen we wat de veranderde strategie betekent voor de ondersteuning van de dagbesteding, de wijkverpleging en de zorg in de woonlocaties door Facilitair Bedrijf.


Innovaties

 • Samen met het Beatrixziekenhuis introduceren we een nieuw voedingsconcept in 2019 en een nieuwe kleding inname- en uitgifte in de periode 2019-2020.
 • Met het domein Langdurige zorg introduceren we een nieuwe organisatie en ontwikkelen we coaching/training ‘on the job’ voor de medewerkers.
 • Regie op de organisatie geven we vorm als een onderdeel van de staande organisatie, niet als aparte entiteit. Regie professionaliseert het totale spel van vraag en aanbod: van het definiëren en bij elkaar brengen van de klantvraag tot het toezien op de prestaties van leveranciers.

Marketing en Communicatie


Doelen in lijn met missie en ambities

Ambitie 1:

Binnen en buiten bestaat een helder beeld van het totale zorgaanbod van Rivas en waar en voor wie dit beschikbaar is.


Ambitie 2:

De arbeidsmarktcommunicatie en wervingscampagnes van Rivas dragen bij aan het binden en boeien van (zorg)professionals.

Ambitie 3:
Cliënten, medewerkers en stakeholders kennen Rivas als mensgerichte zorgverlener die op het juiste moment de beste zorg biedt.


Ambitie 4:
De inzet van communicatiemiddelen en - kanalen is effectief en kostenefficiënt. Marketing en Communicatie werkt professioneel, proactief en is als een serieuze businesspartner ingebed in de organisatie.


Patiëntenlogistiek


Groei ouderen met complexe zorgvraag

Er komt een regionaal coördinatiepunt voor eerstelijnsverblijf (ELV), zorg verzekerd vanuit de Wlz, wijkverpleging en spoed- en crisisiszorg. We werken samen met huisartsen en andere zorgaanbieders om het regionaal coördinatiepunt te realiseren. In de hele keten is daarbij behoefte aan een capaciteitsmanagementsysteem, inclusief een uitgewerkte planning, overzicht van de inzet van mensen en middelen en de hulpmiddelen voor de zorgverlening.

Meer samenwerken en netwerken

Alle onderdelen van Rivas hebben baat bij nauwere samenwerking en aansluiting bij netwerken. Dit vereist adequate initiatieven van Rivas om dit proactief te gaan doen. Een voorbeeld hierbij is dat de domeinen Langdurige zorg, Kortdurende zorg en Wijkverpleging samen met het Cliënt Contact Centrum (CCC) en andere zorgaanbieders een regionaal coördinatiepunt voor spoed/crisis en onplanbare wijkverpleging realiseren.

Andere voorbeelden zijn het:

 • Het zorgtransferium 2.0 waarin het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas samenwerken.
 • Thuis en Veilig: we realiseren in de wijkverpleging maximale bereikbaarheid van zorgprofessionals en hoge deskundigheid om de zorg goed te verlenen aan cliënten.
 • Kortdurende zorg: crisisopvang voor eerste lijnsverblijf, Wet Langdurige Zorg, SEH/HAP.

Omgaan met schaarste

Verwijzers en cliënten hebben hoge verwachtingen over Rivas en de dienstverlening . Door de schaarste van wijkverpleging en verpleeghuiszorg is er intensiever contact met verwijzers en clienten. De verwachtingen van interne en externe klanten over de dienstverlening door medewerkers van het CCC worden steeds hoger. Vaak is een oplossing in een acute situatie van een cliënt de vraag. Dit verhoogt de druk op de medewerkers van het CCC, omdat het zoeken naar andere mogelijkheden steeds complexer is.

Meer eigen regie en verantwoordelijkheid cliënt:

Voor wat betreft de poliklinische afspraken van patiënten werkt het nog efficiënter als patiënten het cliëntportaal meer gaan gebruiken. Op die manier hebben zij zelf op elk gewenst moment inzicht in het eigen dossier. Bovendien kunnen patiënten in het cliëntportaal zelf hun polikliniekafspraken plannen.

Positieve gezondheid is de nieuwe definitie

Positieve gezondheid is het concept van Machteld Huber. Daarbij wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Dit vereist van de medewerkers van het CCC een andere blik op gezondheid en de ondersteuning van clienten.

Ontwikkelen ketenproducten KAM

CCC ondersteunt bij de ontwikkeling van de initiatieven Kwaliteit Als Medicijn, dat zicht richt op zinnige zorg. De focus ligt op De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment voor een goede kwaliteit van leven voor de cliënt. Rivas werkt hieraan met concrete projecten. Het CCC neemt door ondersteuninde activiteiten hier aan deel en is op die manier betrokken bij zinnige zorg.

Primair proces is leidend

Goede afstemming met alle domeinen over een efficiënte inzet van alle onderdelen van het CCC is een vereiste. We onderzoeken welke onderdelen van het CCC efficiënter kunnen worden ingezet binnen het primaire proces van de domeinen.

Afspraken polikliniek Beatrixziekenhuis

De helft van de polikliniekafspraken (specialismen) verloopt centraal via het afsprakenbureau.

De andere afspraken gaan via de polikliniekassistenten van de betrokken specialismen. Hierdoor ontstaan tal van afstemmingsproblemen en is er onduidelijkheid bij cliënt en organisatie. We realiseren daarom een eenduidige, efficiënte werkwijze.

Afstemmen werkprocessen

Door de vele wijzigen, verschuivingen van medewerkers en hun verantwoordelijkheden, is het op orde zijn en houden van de werkprocessen van groot belang. Ontwikkelcapaciteit en deskundigheidsbevording zijn noodzakelijk om met alle disciplines af te stemmen en de gemaakte afspraken te verwoorden in heldere, vindbare procesbeschrijvingen voor ons documentatiesysteem.


Projecten, Kwaliteit & Compliance


Verbeteren, professionaliseren, meten en bijsturen:

 • We gaan de uitdaging aan de groeiende vraag naar transparantie te faciliteren met minimale registratiedruk binnen de organisatie.
 • We ontwikkelen “Registratie in een keer” verder met meer procescontroles. Het doel is daadwerkelijk in één keer juist te registreren zonder correctiewerkzaamheden.
 • We richten Horizontaal Toezicht in, wat een vorm van samenwerking is tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.
 • Professionalisering van de organisatiebrede projectaanpak en ondersteuning binnen Rivas om de juiste projecten binnen de kaders af te ronden.
 • We bieden ondersteuning aan de domeinen bij het realiseren van de ambities door bijvoorbeeld te faciliteren in het uitwerken van ketenzorgpaden.
 • We geven nog meer aandacht aan veiligheid als integraal onderdeel van het werk, in brede zin: dus ook digitaal. Voor het themaveiligheid ligt de focus op ‘de lerende organisatie’.
 • Inzet is om de consequenties van het klimaatakkoord en Green Deals Zorg in de bedrijfsvoering te verankeren, met een veranderde rol voor milieucoördinatie.