Domein Ziekenhuiszorg


Domein Ziekenhuiszorg

Het Beatrixziekenhuis is onderdeel van Rivas Zorggroep en biedt patiënten met ketenzorg toegevoegde waarde. Moderne medische voorzieningen, kwaliteit van zorg en het brede aanbod van specialismen, zijn karakteristiek voor het ziekenhuis. Door nauw samen te werken met patiënten, huisartsen in de regio en andere zorgaanbieders, maakt het Beatrixziekenhuis de belofte van hoogwaardige medisch-specialistische zorg dagelijks waar. Volgens AD en Elsevier behoort het Beatrixziekenhuis al enkele jaren tot de beste ziekenhuizen van Nederland.


Overheid en zorgverzekeraars stimuleren terecht “De juiste zorg op de juiste plaats” in de regio. Om dit te realiseren, is samenwerking in het netwerk van zorgaanbieders rondom de patiënt een must. We richten ons dan ook op samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgverleners in de nulde, eerste, tweede en derde lijn, en de regionale en landelijke netwerken. Het doel van de samenwerking is de zorg voor de patiënt continu te verbeteren.

Rivas moet het ketendenken verder ontwikkelen en kijkt daarom nog meer over de grenzen van de eigen organisatie heen. Door de keten heeft het Beatrixziekenhuis in de regio toegevoegde waarde voor de patiënt. Het ziekenhuis is sterk in en zal zich positioneren met:

  • alle diagnostische zorg en zorgactiviteiten waarvoor geen superspecialisatie nodig is,
  • 24/7 verloskunde,
  • 24/7 beschikbaarheid van acute zorgverlening vanuit de spoedeisende hulp (SEH) in nauwe samenwerking met de Huisartsenpost (HAP)
  • een moderne Intensive Care (IC) met minimaal 6 bedden.

Met de zorgverzekeraar ontwikkelt het Beatrixziekenhuis een bekostigingssystematiek die netwerkzorg ondersteunt, wat het Beatrixziekenhuis de mogelijkheid geeft te blijven voortbestaan als regionaal ziekenhuis. Verder staat duurzaam investeren in e-health-oplossingen op de agenda. Door middel van e-health krijgen patiënten ondersteuning in zelfredzaamheid, wat helpt het ziekenhuisbezoek nog verder te verminderen. In het kader van zinnige zorg en het verlenen van de juise zorg, op het juiste moment, op de juiste plek in het netwerk, herdefiniëren we tevens de rol van de medisch specialist in de keten.

Landelijk speelt er nu en in de nabije toekomst krapte op de arbeidsmarkt voor (hoogopgeleide) zorgprofessionals, wat een uitdaging is voor zorgaanbieders. Dit is bij Rivas Zorggroep en het Beatrixziekenhuis niet anders; er is behoefte aan voldoende geschoold verpleegkundig personeel dat de meer gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis adequaat en in goede samenhang (loopbaanpaden) aan de patiënt verleent. We richten ons op het aantrekken, werven en behouden van nieuwe zorgprofessionals. In het kader van goede zorg voor de patiënt op de juiste plaats in het netwerk, wil het Beatrixziekenhuis immers investeren in multidisciplinaire, verpleegkundige teams. Deze teams willen we op hun expertise inzetten in het ziekenhuis, de wijkverpleging en langdurige zorg.


Een andere, laatste ambitie is om data nog meer strategisch in te zetten. We meten gezondheidsopbrengsten, zowel in uitkomsten als patiëntervaringen. Zo kunnen we het effect van onze inspanningen monitoren en de zorg continu verbeteren.


Domein Wijkverpleging


Domein Wijkverpleging

Het behouden van zelfredzaamheid en regie over het eigen leven stellen we voor de cliënt in de wijkverpleging centraal. We nemen daarbij de mogelijkheden en het functioneren van cliënten als vertrekpunt. We zien een accentverschuiving van 'zorgen voor naar zorgen dat'. We spelen daar goed op in en leggen daarbij niet langer enkel de focus op ziekte en zorg maar op gezondheid en gedrag van onze cliënten.

Dubbele vergrijzing

De landelijke trend van de dubbele vergrijzing, nemen we ook waar bij cliënten in de wijkverpleging in het werkgebied van Rivas. We zien als gevolg daarvan een toename van het aantal zorgvragers en een meer complexe zorgvraag. In 2015 hadden 8,5 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. In 2040 zal dit 54% van de bevolking (bijna 10 miljoen mensen) zijn.

De aandoeningen artrose, diabetes, COPD, hartfalen en reuma (Taskforce De juiste zorg op de juiste plek, Min VWS, 2018) komen meer voor onder thuiswonende ouderen die wijkverpleging nodig hebben.

Was er een groei in 2018 van 270.000 cliënten met deze aandoeningen, in 2025 zullen dit naar verwachting 350.000 ouderen zijn (Actiz, 2018). Kortom, we zien op basis van deze vooruitzichten een gestage toename van multimorbiditeit en geriatrische zorgvragen als gevolg van de vergrijzing in Nederland.

In de wijkverpleging zetten we in op de meer specialistische zorg waarbij we ons positioneren op zorg waar we traditioneel goed in zijn:

  • dementie
  • beroerte

En op:

  • wondzorg
  • zorg in de laatste levensfase
  • zorg na behandeling van kanker


Eigen regie en zelfredzaamheid

We zullen, om op deze ontwikkeling in te spelen, meer gaan inzetten op preventie en behoud van gezondheid en zelfredzaamheid bij onze cliënten in de wijkverpleging. Een andere te verwachten ontwikkeling in de nabije toekomst is dat de behandeling van patiënten in de acute fase in het ziekenhuis zich zal verplaatsen naar thuis bij de patiënt. Nauwe samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg is hierbij essentieel.

Een andere prognose is de volgende: In 2025 zullen we zeggen dat we vroeger spraken over de eerste, tweede en derde lijn, maar tegenwoordig over integrale zorg voor mensen. De juiste zorg, op de juiste plek (Taskforce De juiste zorg op de juiste plek, 2018).


Medewerkers

We willen gespecialiseerd verpleegkundigen aantrekken voor de wijkverpleging om zorg te bieden aan cliënten met complexere zorgvragen.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet is representatief voor hoe we te werk zullen gaan. Lees voor meer informatie over het kwaliteitskader wijkverpleging. We richten ons op de volgende aandachtsgebieden: preventie,geriatrie, wondzorg, complexe verpleegtechnische handelingen, zorg in de laatste levensfase.

Met de cliënt en eventueel hun mantelzorger, stemmen de zorgverleners vanuit hun professionele deskundigheid de zorg af. Dat helpt cliënten zo lang mogelijk zefstandig te blijven.

Positionering zorgassistent

De samenwerking in het sociale domein zal toenemen. We streven hierbij naar een nauwere samenwerking van betrokkenen vanuit Wmo, Zvw en Wlz. Hier zijn zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten, zorgaanbieders, professionals en cliënten betrokken. We staan een gedeeld beleid voor en daarin staat de vraag centraal wat moet er gebeuren om in deze regio de juiste zorg op de juiste plek te organiseren en te leveren. Vervolgens maken we afspraken over hoe we de zorg organiseren en de inkoop en contractering van zorg kunnen vernieuwen.

Innovaties

In het domein is een app in ontwikkeling voor de ontsluiting van het Rivas digitaal dossier (HiX). Met deze app hebben medewerkers gemakkelijk toegang tot de informatie van de cliënten waar zij die dag worden verwacht, voor welke zorg. Verder richten we ons op de herstructurering van de wijkteams (professionele zelfstandigheid, werken vanuit de opgave). We ambiëren daarnaast een regiefunctie complexe wondzorg. Verder richten we ons op het invoeren van de medicijndispenser Medido (pilot), digitale aftekening medicatie en het doorvoeren van de transmurale zorgbrug vanuit het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.


Domein Kortdurende zorg


Domein Kortdurende zorg

De zorgverleners van het domein Kortdurende zorg leveren dagelijks een bijdrage aan de gezondheid van de cliënten, patiënten en revalidanten. Het streven daarbij is dat cliënten, patiënten en revalidanten hun zelfredzaamheid behouden en de regie kunnen voeren over hun eigen leven. De zorgprofessionals kijken met een brede blik naar hun cliënten, patiënten en revalidanten. In de begeleiding en ondersteuning tellen de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, net zo hard mee als doelen bereiken en werken aan herstel.


Voor de cliënten, patiënten en revalidanten die kortdurende zorg ontvangen, ambiëren we het volgende:


1. Samen met cliënten, patiënten en revalidanten willen we de beste zorg realiseren. We bevragen hen over hoe we de zorg verlenen en verbeteren de zorg met de waardevolle input uit cliëntervaringsonderzoeken. Cliënten, patiënten en revalidanten spreken als gevolg daarvan met lof over ons en de zorg die zij geboden krijgen.

2. We leggen de focus op betrokkenheid, ontwikkeling, toerusting, waardering en medewerkers-tevredenheid. Medewerkers gaan fluitend naar hun werk en zijn ambassadeur voor Rivas.

3. Teams hebben een groot probleemoplossend vermogen doordat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en gericht is op samenwerking binnen het domein, met de andere domeinen en binnen de keten.

4. Potentiële medewerkers willen graag werken bij Rivas. De open sollicitaties stromen daarom binnen.

5.We realiseren samen met onze cliënten op basis van de feedback uit de cliëntervaringsonderzoeken goede uitkomsten van zorg. Zorg is zinnig, effectief en gaat uit van wat cliënten, patiënten en revalidanten zelf kunnen en wensen.

Revalidatie & Herstel

We richten ons op de verdere ontwikkeling van de zorgpaden met een ambulant traject.

We werken nauw samen met het domein Wijkverpleging. Onze insteek daarbij is hoe we het functionele niveau van de revalidant op peil houden na ontslag van de revalidatieafdeling .

We gaan het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum (GOAC) verder ontwikkelen. Ons beoogde doel daarmee is om goede ouderenzorg te realiseren binnen de keten, waarbij specialisten ouderengeneeskunde en klinisch geriaters uit het Beatrixziekenhuis nauw met elkaar samenwerken.

Om de bedrijfsvoering beter te ondersteunen, is het noodzakelijk een revalidatieplan in te voeren en te werken met een goedingericht elektronisch dossier (HiX).


Expertisecentrum

Het vakmanschap en de expertise van de specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en beweegadviseurs binnen Rivas vormen een belangrijk onderdeel van het primaire proces binnen alle domeinen. Alle betrokken disciplines zijn ondergebracht in een expertisecentrum. De verschillende professionals werken samen in vakgroepen en hebben een teamleider die hen aanstuurt.

De professionals uit de diverse vakgroepen zetten hun expertise in voor cliënten uit de wijkverpleging, ziekenhuiszorg en langdurige zorg.
Verder zijn we van plan om een businesscare fysiotherapie (kosten/baten/marges) uit te voeren, de HiX-agenda opnieuw in te richten en een adequate planning en ondersteuning te realiseren met het oog op effectief capaciteitsmanagement.

Jeugdgezondheidszorg

Rivas Zorggroep neemt deel aan de aanbesteding JGZ en neemt het daarmee zelfstandig, dus los van het consortium, op tegen andere aanbieders voor het behouden van de jeugdgezondheidszorg in de regio.

We zetten in op een brede visie op jeugd. We versterken de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, de ouder-kindzorg in het Beatrixziekenhuis en de samenwerkingspartners in het netwerk rond de jeugdige cliënt.

Innovaties

De volgende innovaties voeren we door:

1.Zorgtransferium 2.0 (Dordrecht)
Het Zorgtransferium is een samenwerking tussen Rivas, het Albert Schweitzer ziekenhuis en andere zorginstellingen in Dordrecht. Met het Zorgtransferium wordt voorgesorteerd op de koppeling tussen Zorg van Waarde en de alliantie VVT met VGZ.

2.Regiobrede aanmeldcentrale voor zorg.


Domein Langdurige zorg


Domein Langdurige zorg

Thema tijd en aandacht

Zorg voor onze bewoners in de locties van Rivas wordt geboden volgens de principes van Planetree, Omgevingszorg, Kleinschalige zorg en Gewoontegetrouw. Deze principes zijn de basis voor het denken en handelen van alle medewerkers. Zij laten zich daarbij iedere dag opnieuw inspireren door wat bewoners nodig hebben, wensen en gewend zijn te doen (normen, waarden, rituelen). Meer tijd en aandacht voor de bewoner realiseren is het doel. Werken vanuit de eerdergenoemde principes stelt alle medewerkers in staat dit waar te maken en aansluiting te houden bij die wensen en behoeften van de bewoners. De medewerkers hebben scherp oog en aandacht voor de mens achter de bewoner.

Heel waardevol is de overgang van zelfstandig thuiswonen naar het verpleeghuis voor elke bewoner zo prettig mogelijk te laten zijn. 'Zo thuis als mogelijk' is daarbij ons motto. Het creëren van een nieuw thuis voor elke bewoner, kunnen de medewerkers niet zonder de onmisbare inbreng en ondersteuning van familie en naasten van de bewoner. Zij zijn van onschatbare waarde en volop betrokken bij het zorgleefplan, afspraken over de zorg en het deels overnemen van zorgtaken. Dit noemen we familieparticipatie.


Thema wonen en welzijn

Rivas Zorggroep heeft in 2018 het kwaliteitsplan ingediend en op basis daarvan in 2019 extra gelden verkregen. Met het geld wordt het komend jaar extra aandacht geschonken aan nog meer gezonde voeding, voldoende bewegen, welzijn, zingeving en complementaire zorg en een nog betere omgeving voor de bewoners.

Thema veiligheid

Ieder geneesmiddel dat duizeligheid en/of sufheid kan geven, verhoogt het risico dat bewoners gedesoriënteerd raken, vallen en iets breken. Het is daarom belangrijk om de risico's die de bijwerkingen van medicatie kunnen hebben, goed inzichtelijk te hebben en hierop te anticiperen door het valrisico voor bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Ook vindt verdere invoering plaats van Value Care (controle regelgeving en rechtmatigheid) in het Beatrixziekenhuis en de care.

Daarnaast zetten we met Orderen op Orde in op een eenduidig inkoopproces binnen de organisatie waarbij Inkoop in de lead is.

Thema voldoende gemotiveerde medewerkers

Het vinden van zorgpersoneel is voor iedere organisatie een grote uitdaging door de krapte op de arbeidsmarkt. Dat is voor Rivas niet anders. 85% van de extra gelden die we hebben verkregen na het indienen van het kwaliteitsplan in 2018, gebruiken we om extra medewerkers te werven. Uiteraard is daarmee niet meteen het probleem van te weinig collega's opgelost. Daarom leiden we ook leerlingen op tot de zorgmedewerkers van de toekomst.

Thema de juiste medewerker
snel aan de slag

Uiteraard zetten we in op vitale en betrokken medewerkers. Hiervoor hanteren we een vitaliteitsaanpak, ontwikkelen we door middel van training het leiderschap van de locatieleiders en investeren we in de ontwikkeling van teams, zowel locatiegebonden als domeinbreed.

Thema vitale teams en teamleiders

We zijn overtuigd van de lokale profilering van thuis tot verpleeghuis en willen de verwachtingen van toekomstige bewoners over het "verpleeghuis" bijstellen. Bij Rivas kunnen we ons namelijk onderscheiden met moderne, eigentijdse locaties, waar we werken volgens de principes van Planetree, Kleinschalig wonen, Omgevingszorg en Gewoontegetrouw.

We spelen in op de verwachtingen, vragen en (informatie)behoefte van toekomstige bewoners en medewerkers door het uitwerken van een overzichtelijke cliënt- en medewerkersreis. We hebben grote, middelgrote en kleine locaties en locaties waar we een breed aanbod van verschillende soorten zorg bieden. Dat is al een groot onderscheidend vermogen en dat wordt nog eens vergroot met specials, zoals een beademingsafdeling, diverse hospices en een speciale afdeling voor bewoners met de aandoening Korsakov.

Thema leren en ontwikkelen

We zetten voor onze medewerkers in op leren en ontwikkelen. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt vier inhoudelijke thema’s kwaliteit en veiligheid: persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, veiligheid en leren en verbeteren van kwaliteit. Daarnaast noemt het kwaliteitskader randvoorwaardelijke thema’s zoals informatie en hulpbronnen waaronder ICT en eHealth.

In het primaire proces kunnen ICT en eHealth bijdragen aan een betere balans tussen vrijheid en veiligheid van onze bewoners. Zo kunnen bewoners weer in verbinding komen met hun omgeving door veilig delen van het cliëntendossier en het zorgleefplan met familie, verwanten en mantelzorgers. In ondersteunende processen dragen ICT-toepassingen bij aan snellere en betere registratie aan de bron en een lagere registratiedruk (ontregel de zorg).

Kwaliteit is een feit

We werken continu aan een betere continuïteit en kwaliteit van zorg. Hier zetten we een multidisciplinaire PDCA-cyclus in, ontwikkelen we de planbureaus (nog beter plannen) verder, en laten we de processen rond indicatie en opname goed op elkaar aansluiten.

Daarnaast werken we aan extra capaciteit + VPT, een meerjarenstrategie en- visie op zorg en onze locaties (vastgoed) en optimale overgang van gerontopsychiatrische bewoners uit GGZ naar onze locaties.