Ontwikkelingen

Met ketenzorg inspelen op de ontwikkelingen in het zorglandschap blijkt door de afgelopen 20 jaar heen de kracht van Rivas. We bewegen ons tot op de dag van vandaag op de dynamische zorgmarkt met verschillende soorten zorg. Rivas creëert voor de cliënt telkens de toegevoegde waarde door alle zorg goed op elkaar af te stemmen. Dát is de unieke kernkwaliteit van Rivas.

Veranderende wensen van cliënt en naasten

Veilig en zelfstandig thuis blijven wonen, waar cliënten in hun vertrouwde omgeeving de regie over hun eigen leven behouden. Waar nodig met hulp van mensen uit hun omgeving en waar nodig van professionele zorgverleners van Rivas Zorggroep.


De eigen regie ondersteunen we vanuit het cliëntportaal. Met dit portaal hebben cliënten direct toegang tot de medische gegevens in het Rivas Elektronisch Dossier. Denk hierbij aan labuitslagen van onderzoeken, de afspraken omtrent de zorg bij cliënten thuis in de wijkverpleging, het zorgzwaartepakket dat is toegewezen aan een bewoner in een van onze locaties en het zorgleefplan met de vastgelegde afspraken over de zorg.


De zorgverleners houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van cliënten; mensgerichte zorg noemen we dat. Het gaat niet alleen over de zorg die cliënten krijgen, maar ook over de manier waarop deze wordt verleend. Keuzevrijheid, hartelijkheid en respect nemen daarbij een belangrijke plaats in.

Dubbele vergrijzing in Nederland

Van de Nederlandse bevolking is nog maar 22 procent van de bevolking jonger dan 20 jaar, bijna 19 procent is 65 jaar of ouder en 4,5 procent zelfs 80 jaar of ouder.


Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen: in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Vooral het aandeel 65-79-jarigen op de totale bevolking zal sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040 is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser, waarvan eenderde ouder is dan 80 jaar.

In het werkgebied van Rivas Zorggroep is dezelfde trend zichtbaar. De komende jaren zal het aantal 65-plussers gestaag toenemen. Van de inwoners in de regio was in 2017 18 procent 65-plusser en dat percentage neemt de komende jaren alleen maar toe. In 2040 is 28 procent van de inwoners in de regio 65-plusser. Het gaat dan om 217.000 mensen.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector is urgent en dagelijks voelbaar. Als er geen maatregelen worden genomen, heeft de zorg over een aantal jaar te maken met een tekort van 100.000 tot 125.000 professionals. Vacatures zijn lastig te vervullen en zorgprofessionals geven aan dat er mede door de tekorten sprake is van een hoge werkdruk. Daarmee ontstaan risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.


De arbeidsmarkt is voor zorgaanbieders een grote uitdaging geworden. Er is sprake van een dalende instroom van nieuw opgeleide medewerkers. Veel jonge mensen vinden werk in de ouderenzorg minder aantrekkelijk en daarnaast kent de bevolkingssamenstelling nu eenmaal minder jongeren dan voorheen. Het probleem wordt versterkt doordat het personeelsbestand van zorgaanbieders sterk is vergrijsd; de uitstroom in deze organisaties neemt de komende jaren dus ook nog toe.

Veranderingen in het zorglandschap

De zorg is aan veranderingen onderhevig. De tijden zijn onmiskenbaar veranderd, het financiële klimaat is killer en het zorglandschap complexer. Zo is de landelijke trend dat mensen ouder worden, zij door het beleid van de overheid langer thuiswonen, gemiddeld genomen met verschillende gezondheidsproblemen tegelijk te maken hebben en de zorgvraag en de te verlenen zorg hierdoor op alle plekken in de keten complexer worden.

Om ook de komende jaren snel en trefzeker te kunnen blijven inspelen op deze en komende veranderingen, richt Rivas zich met hernieuwde strategische focus op de vier gebieden waar het traditioneel goed in is: wijkverpleging, ziekenhuiszorg, kortdurende zorg en langdurige zorg. Voor de nabije toekomst zijn dit de trends die we signaleren en waar we op anticiperen:

  • De transitie naar een 24-uurseconomie.
  • De schaalgrootte van het Beatrixziekenhuis brengt met zich mee dat het een uitdaging is om aan alle kwaliteitsnormen te voldoen.
  • We zien landelijk een toename van netwerkzorg en ketenzorgproducten.
  • Zorgverzekeraars zetten vooral in op zinnige en zuinige zorg.


Kwaliteit

Medewerkers werken volgens diverse richtlijnen en de norm Joint Commission International (JCI), waarmee zij de zorg nog veiliger organiseren, overal gelijk verlenen en steeds verder kunnen verbeteren. Hiervoor doen medewerkers regelmatig metingen in de praktijk om continu samen aan een kwalitatief nog beter en veiliger zorgorganisatie te werken voor elke cliënt.
Omdat goede zorg nooit 'af' is, werkt Rivas daarnaast met de inbreng van de cliënten en de cliëntenraad samen aan de beste zorg. We vragen cliënten ons scherp te houden met feedback: in focusgroepgesprekken, via cliëntervaringsonderzoeken, de website en beoordelingssites zoals Zorgkaart Nederland.

  • De voortgaande ontwikkeling is: steeds strengere eisen en standaards voor veiligheid en kwaliteit van zorg.
  • Technologische innovatie. Er worden terechte vragen gesteld: Is het nodig? Is het betaalbaar?
  • Kwaliteitsimpuls Wet Langdurige Zorg (Wlz): we zetten in op tenminste de fair share voor Rivas. De uitkomst is nog onzeker.

Financiën

Duurzame keuzes blijven nodig om continu betere zorg te kunnen realiseren voor elke client. Voor een structurele, financiële groei moet Rivas een grotere marge realiseren. Dat biedt Rivas, ook in de nabije toekomst, de ruimte om te innoveren en mee te bewegen met de ontwikkelingen. Een voorbeeld hierbij is het hoofdlijnenakkoord over medische specialistische zorg, wat beperkte ruimte voor groei biedt. In 2022 is de uitkomst dat er 0% ruimte is voor groei.
Lees hier meer over in een artikel uit Zorgvisie.


Een andere ontwikkeling is dat zorgverzekeraars meer zullen gaan inzetten op zinnige zorg. Voor Rivas is het dan ook van groot belang dat alle verzekeraars meedoen met het programma Kwaliteit Als Medicijn (KAM). De aandacht voor de betaalbaarheid van zorg brengt grote nadruk op verantwoording en control met zich mee.

Strategische ambities