Ambitie 1

De juiste (specialistische) zorg, op de juiste plek, op het juiste moment in het netwerk


Ambitie 1

De vraag naar zorg neemt toe terwijl de budgetten onder druk staan. Hoe om te gaan met dit feit, is een uitdaging. Een passende oplossing is een andere rol voor zorgaanbieders om zo de kosten in toom te houden en toch kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. De rol van zorgorganisaties is verschoven van “zorgen voor naar zorgen dat”. Dat betekent netwerken creëren tussen alle betrokkenen rondom een cliënt: formele zorgverleners en het sociale netwerk.


Doelstelling van de ambitie De juiste (specialistische zorg), op de juiste plek, op het juiste moment in het netwerk, is dan ook om de relaties en de verbindingen binnen en buiten de keten optimaal te benutten.


Om die reden krijgt bijvoorbeeld Kwaliteit als Medicijn behalve in het Beatrixziekenhuis ook steeds meer vorm binnen de domeinen Wijkverpleging, Kortdurende zorg en Langdurige zorg.

De stuurgroep De Kracht van het Netwerk is sinds 2018 operationeel. De groep legt werkendeweg vanuit het programma De Kracht van Het Netwerk de verbindingen binnen en buiten de keten om te leren werken in netwerken met andere zorgaanbieders en stakeholders.

Conferentie zorginfrastructuur voor kwetsbare oudere

Kwetsbare ouderen hebben in een vroeg stadium de juiste ondersteuning en zorg nodig, zodat zij niet op de eerste hulp belanden en de acute zorg overspoelen. Bij tijdige ondersteuning en ingrijpen kunnen kwetsbare ouderen langer hun zelfstandigheid behouden, om zo op een menswaardige manier oud te worden.Wat er moet gebeuren om de gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen, te verminderen of uit te stellen, is een vraagstuk dat goed kan worden aangegaan door samenwerking van betrokken partijen in het netwerk rondom de cliënt. Het idee is ontstaan een werkconferentie in Leerdam en omgeving te organiseren rond het thema over samenwerking binnen sociale domein. Doel is kennisdeling en kennisbevordering.

Een ander voorbeeld van samenwerking vanuit het netwerk is dat de contractering van zorg in de gemeente Zederik gebeurt via Rivas wijkverpleging. In een contract tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen naast afspraken over de kosten ook afspraken over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg worden gemaakt. Dit komt de cliënt ten goede.

Realisatie aanmeldloket Eerstelijnsverblijf

Sinds 2017 valt het Eerstelijnsverblijf (ELV) onder de zorgverzekeringswet. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan regionale aanmeldloketten. De rijksoverheid heeft bepaald dat dit per april 2018 gerealiseerd moest zijn. Het aanmeldloket Eerstelijnsverblijf in het werkgebied van Rivas is maart 2018 gerealiseerd en 24/7 bereikbaar. In het aanmeldloket Eerstelijnsverblijf werken de volgende organisaties samen: Rivas Zorggroep, huisartsen verenigd in HenZ en ZGWA, zorginstellingen Waardeburgh, Present, Lange Wei, Huis ter Leede en zorgverzekeraar VGZ.

Ook de gemeente Altena is aangesloten bij het aanmeldloket Eerstelijnsverblijf en de Drechtsteden zullen op korte termijn aan het samenwerkingsverband deelnemen.

Netwerkzorgpad voor COPD en CVA

Rivas ontwikkelt netwerkzorgpaden COPD en CVA die de zorg beschrijven voor cliënten met COPD of die een CVA hebben (doorgemaakt). Het gaat hierbij om de zorg tijdens de opname en na ontslag.

Continuïteit van zorg en een goede, interdisciplinaire samenwerking staan centraal.

Het deelprojectplan voor het COPD-netwerkzorgpad is opgesteld. Voor het CVA-netwerkzorgpad zijn de aantallen te verwachten cliënten, verwijsstromen en kosten voor de hele zorgketen binnen Rivas in kaart gebracht. Een ketencoördinator is verantwoordelijk voor verdere uitwerking en invoering.

Zorgtransferium 2.0

Het Zorgtransferium is een samenwerking tussen Rivas, het Albert Schweitzer ziekenhuis en andere zorginstellingen in Dordrecht. Met het Zorgtransferium wordt voorgesorteerd op de koppeling tussen Zorg van Waarde en de alliantie VVT met VGZ.

Samenwerking met gezondheidscentrum Hardinxveld-Giessendam

In overleg is gekomen tot een gezamenlijke pilot-opzet. In vervolgsessies werken betrokkenen de opzet vanuit verschillende invalshoeken uit. Daarbij is er aandacht voor de rol van de wijkverpleegkundige, het sociaal domein en substitutie.


Ambitie 2

Onze mensen maken de zorg
Professionals kiezen voor Rivas


Ambitie 2

Leidinggevenden van Rivas zijn leiders die, vanuit visie, Rivas-medewerkers coachen, faciliteren en weten te motiveren. Medewerkers krijgen meer autonomie en verantwoordelijkheid in het uitoefenen van hun functie en nemen proactief regie op het werk. Vakmanschap en persoonlijk leiderschap staan daarbij centraal. De organisatie faciliteert medewerkers. Rivas kent een strategische visie op haar personeelsplanning; de juiste man of vrouw op de juiste functie, nu en in de toekomst. Adequate stuurinformatie is de basis voor uitwerking van de strategie.


Het is, zowel bij Rivas-medewerkers als potentiële medewerkers, bekend waarom het leuk is om bij Rivas te werken en wat ons onderscheidt van andere werkgevers. Rivas benadert actief potentiële medewerkers en staat hierbij open voor nieuwe doelgroepen. Iedere medewerker is ambassadeur van Rivas. Geen onvervulde vacatures is het beoogde resultaat.


Ambitie 3

Continu werken aan vertrouwen en voorkeur van onze cliënten door dagelijks de beste zorg te realiseren en daar met trots over te communiceren.


Ambitie 3

Continu werken aan de voorkeur en het vertrouwen van onze cliënten door dagelijks de beste zorg te realiseren en daar met trots over te communiceren, is de ambitie.

Onze mensen werken daarvoor stelselmatig en bewust aan de reputatie van Rivas. Resultaat: (potentiële) medewerkers, (potentiële) cliënten en stakeholders kiezen voor Rivas én zijn ambassadeurs van Rivas.

Waar staan we?

Afgelopen jaren hebben zich verschillende veranderingen voorgedaan binnen de zorgbranche en de organisatie blijft zich de komende jaren ontwikkelen.


Medewerkers als ambassadeur:

We blijven medewerkers informeren over en meenemen in strategie, beleid, visie en eventuele veranderingen. Een betrokken en een gewaardeerde medewerker is een tenslotte een gemotiveerde medewerker.


Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'

De rol van Rivas verandert continu.Verwachtingsmanagement: Doelgerichte informatie aan medewerkers over hoe zorg wordt verleend, passend bij het huidige (financiële) tijdsbeeld. Ook informeren we (potentiële) cliënten over welke zorg zij kunnen verwachten.


Van ambitie naar jaarplan

1.Er is een heldere merkstrategie die bijdraagt aan de branding van zowel Rivas, als de domeinen.
2. Bewezen kwaliteit wordt altijd uitgedragen en zichtbaar naar voren gebracht.
3.We zijn zichtbaar aanwezig in pers en media op de voor Rivas relevante

onderwerpen.
4.Rivas wordt gezien als autoriteit op het gebied van ketenzorg, KAM

en mensgerichte zorg.

5.Er is een doelmatige contentstrategie. Storytelling is daarin een leidend principe.

6.Klantwaarderingen worden scherp gemonitord en opgevolgd. Ze zijn beschikbaar als stuur-instrument voor de organisatie.

Logo Rivas

De pay-off ‘Uw zorg goed geregeld’ past niet meer in het huidige tijdsbeeld. Branding: de merkstrategie van Rivas draagt bij aan de beeldvorming en heeft een profilerend doel.


Ambitie 4

Gezonde bedrijfsvoering
We leveren de juiste kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten om onze continuïteit te waarborgen en te kunnen blijven investeren
en innoveren.


Ambitie 4

Voor een structurele, financiële groei moet Rivas een grotere marge realiseren. Dat biedt, ook in de nabije toekomst, de ruimte om te innoveren en mee te bewegen met de ontwikkelingen op de zorgmarkt. We streven naar een marge van 2% van de omzet. De planning- en controlcyclus sluit hierop aan.

Het verkoopproces op orde

In 2018 hebben we een succesvolle verkoop gehad. Om dit resultaat vast te houden en continu te kunnen verbeteren, is voor het jaar 2019 een verkoopplan gemaakt als onderdeel van de planning- en controlcyclus.


Registratie in één keer goed

Om een registratie te realiseren die in één keer goed is, is Zorgcontrol gereorganiseerd. Ook vindt er verdere invoering plaats van Value Care (controle regelgeving en rechtmatigheid) in het Beatrix-ziekenhuis en de care. Daarnaast is het Orderen op Orde ingezet, waarbij alle inkopen binnen de organisatie uitsluitend via inkooporders plaatsvinden. Inkoop is daarbij in de lead.

Rapportages

De prioriteiten zijn: verbeteren van de kwaliteit van de rapportages, standaard werken met kwartaalrapportages en prognoses. In 2018 was een taskforce actief. Hun resultaat: een efficiëncyverbetering bij de staf en ondersteunende diensten.

Kwaliteitssysteem verbeterd

Cliëntervaringsonderzoeken vinden online plaats, ook zijn de tracers geautomatiseerd, heeft een campagne plaatsgevonden met Veilig Incident Melden en vindt een verbeterde controle plaats met goede dossiervorming.

Rapportage Kwaliteit & Veiligheid per domein

De indicatoren voor de rapportage Kwaliteit en Veiligheid van de domeinen zijn gedefinieerd.

Privacy Programma (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De zorgcontinuïteitplannen zijn vernieuwd en geoefend.

De JCI-heraccreditatie voor de domeinen Langdurige zorg, Kortdurende zorg en Wijkverpleging is behaald.

Thema’s:

  • Herijking van de ondersteunende diensten ten dienste of als onderdeel van de zorgverlening staat op de agenda. Het doel is om structuur aan te brengen.
  • In de organisatie maken we de cultuuromslag van systeemdenken naar opgavedenken. De normen JCI en Planetree zetten we onverminderd in als hulmiddelen om onze werkwijzen telkens te verbeteren.
  • Binnen Rivas werken we veilig en goed. Daarbij staat “De bedoeling” van veilige patiëntenzorg op de eerste plaats.
  • De lerende organisatie zullen we verder laten groeien in kwaliteitsdenken.
  • Veiligheid is een integraal deel van alles wat we doen.
  • We professionaliseren het capaciteitsmanagement om te kunnen anticiperen op toekomstige cliëntstromen.

Met de aangescherpte missie en strategische ambities staat Rivas voor goede en zinnige zorg in de keten. Deze zorg bieden we aan onze cliënten thuis en in de jeugdgezondheidszorg, onze patiënten in het ziekenhuis, onze revalidanten tijdens de revalidatie en aan onze bewoners in het verpleeghuis. De ambities duiden wat we willen bereiken om de missie willen realiseren.